De onderstaande disclaimer is van toepassing op de webpagina’s van RADAR+ (www.radarplus.nl). Door de webpagina’s te gebruiken, stem je in met deze disclaimer.

De informatie op de websites van de Hilversumse Media Compagnie c.v. (hierna te noemen: HMC) wordt met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie die op of via onze websites is verkregen, danwel uit de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. RADAR+ is niet verantwoordelijk voor meningen en boodschappen van gebruikers van reactiepagina’s. De meningen en boodschappen op de reactiepagina’s geven niet de mening of het beleid van RADAR+ weer. RADAR+ is niet verantwoordelijk voor de informatie van derden waarvan je via links op onze websites kennisneemt.Auteursrecht

Deze website is een publicatie van de HMC. Hierop zijn de Auteurswet 1912 en de Databankenwet 1999 van toepassing Alle rechten op de database, de gegevens, de teksten en de digitale afbeeldingen berusten bij of worden beheerd door RADAR+. Verveelvoudiging van (een deel van) deze publicatie met het (kennelijke) oogmerk deze openbaar te maken of te exploiteren, is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van RADAR+. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden verbonden worden en er kan een gebruiksvergoeding worden gevraagd. Voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is het toegestaan prints te maken van de tekst en/of de afbeeldingen, indien beperkt tot enkele exemplaren.Beeldmateriaal

De auteursrechten op de foto’s die op www.radarplus.nl staan, berusten bij de fotograaf. Gebruik of reproductie van deze foto’s voor print, tv, internet, commerciële uitingen of elke andere publicatie is verboden. RADAR+ heeft alle mogelijke moeite gedaan om, daar waar uit een andere bron beeld is overgenomen, deze bron te achterhalen met het doel een en ander auteursrechtelijk correct af te wikkelen. Mocht een rechthebbende zich door publicatie in deze uitgave niettemin in zijn belangen geschaad voelen, dan verzoekt de uitgever deze belanghebbende onverwijld contact op te nemen met RADAR+ om vervolgens tot een correcte afhandeling van zaken te komen.De auteursrechten op de foto’s die op www.radarplus.nl staan berusten bij de volgende onderstaande bedrijven. Gebruik of reproductie van deze foto’s voor print, tv, internet, commerciële uitingen of elke andere publicatie is verboden.

iSTOCK PHOTO
GETTY IMAGES

Modereerbeleid
Het modereerbeleid is er in eerste instantie op gericht om alle berichten, onafhankelijk van de inhoud, te laten staan. Berichten worden verwijderd indien deze:
– geen betrekking hebben op het betreffende onderwerp;
– agressief, bedreigend, lasterlijk, vulgair, schadelijk, obsceen, racistisch, misleidend of anderszins ongepast zijn;
– links bevatten naar websites die inhoudelijk niet stroken met de algemeen geldende fatsoensregels;
– reclame-uitingen bevatten;
– geplaatst zijn door een persoon die zich voordoet als iemand anders. 
RADAR+ behoudt zich het recht voor om je de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan RADAR+ de toegang tot de webpagina monitoren.

Slot
RADAR+ danwel HMC behouden zich het recht voor deze disclamer te allen tijde aan te passen c.q. te wijzigen. Deze disclaimer wordt enkel op verzoek toegezonden.